به گزارش اکو ایران، برگزاری بازار اولیه اوراق بدهی دولتی درسال جاری شروع جدی تری داشت. در این بازار دولت اوراق خود را به مشتریان خود یعنی بانک ها و بورسی ها می فروشد. معاملات ثبت شده در این بازار به نوعی در راستای تامین کسری بودجه دولت مصرف شده و به باور برخی تحلیلگران با توجه به آن که پولی در این بازار به چاپ نمی رسد می تواند از رشد تورم در کشور جلوگیری کند.

این اوراق در هفته پیش سه دسته متفاوت بوده که در این هفته نیز همین نوع اوراق در بازار عرضه شده است.

اوراق بدهی دولتی

ترکیب اوراق فروخته شده در هفته چهارم بازار اولیه

سه دسته اراد عرضه شده در بازار در هفته چهارم معادل بود با: اراد 105 و اراد 106 و اراد 107.

در همین رابطه در هفته چهارم برگزاری بازار اولیه، تقریبا 2 هزار و 130 میلیارد تومان اراد به مشتریان فروخته شد. در این میان اراد 107 کمترین میزان فروش را داشته که تقریبا 0.1 درصد بوده و اراد 106 با حجم هزار و 890 میلیارد تومان بیشترین حجم اوراق فروخته شده در این بازار بوده است.

به طور کلی در بازار اولیه، اوراق دو ویژگی مهم دارند. تاریخ سررسید و نرخ سود. دراین میان اراد 106 که بیشترین حجم فروش را داشته دارای تاریخ سررسید 14 ماهه و نرخ سود 21.5 درصدی بود. کمترین نرخ سود و کمترین تاریخ سررسید به نسبت اوراق دیگر.

اوراق بدهی دولتی

ترکیب اوراق عرضه در بازار اولیه در هفته پنجم خردادماه

در ادامه داده های بانک مرکزی نشان می دهد در هفته بعد بیشترین میزان اوارق عرضه شده در بازار اراد 107 بوده که نرخ سود آن 22 درصد و تاریخ سررسید 27 ماهه دارد.

اراد 105 نیز با تاریخ سررسید 25 ماه و نرخ سود 22 درصد با ارزش 420 میلیارد تومان کمترین میزان عرضه اوراق در این بازار در هفته پیش رو است.

در هفته چهارم تمرکز فروش را بانکی ها داشته وبرای این گونه از مشتری ها تاریخ سررسید کوتاه مدت اهمیت بیشتری داشت. اکنون باید دید در هفته بعد کدام عامل متغیر جذاب برای مشتری ها خواهد بود. نرخ سود یا تاریخ سررسید؟

اوراق بدهی دولتی