به گزارش اکو ایران، تزریق پول در بازار باز مسیری نزولی داشته و در هفته چهارم خرداد ما با سطح 65 هزار میلیارد تومان به کمترین میزان خود در این مدت رسید.

برخی از تحلیلیگران معتقدند شاخص مهم تر این بازار خالص بسط پول بانک مرکزی در عملیات هفتگی بوده که در تمام مراحل برگزاری بازار باز در سال جدید منفی بوده است.

شاخص عملکرد منفی در این بازار به معنای خالص جذب پول این نهاد در بازار باز است. برای دریافت مفهوم این متغیر بهتر است سازو کار بازار باز تشریح شود.

روند نزولی خالص تزریق پول در بازار باز

بازار باز از سال 99 راه اندازی شد و دو هدف مهم را دنبال می کرد. در این بازار سیاست بانک مرکزی در راستای بهبود نقدینگی بانک ها و کنترل نرخ سود بین بانکی در هر هفته تنطیم می شود. ساز و کار بازار به این شکل است که بانک ها در ابتدا مقداری اوراق به بانک مرکزی عرضه کرده و این نهاد نیز با توجه به سیاست های و صلاحدید خود با درصدی از آن که بخواهد، موافقت می کند. این اوراق نرخ سود و تاریخ سررسید معلومی داشته و بانک ها نیز باید در موعد معلوم شده در هر هفته (که غالبا هفت روزه است) دوباره اوراق را از بانک مرکزی با احتساب نرخ سود آن خریداری کنند. این عملیات که بعنوان ریپو شناخته می شود در بازار به این معنا است که در هر هفته به موازات بسط پول جذب نقدینگی نیز در اثر معاملات هفته قبل انجام می شود.

تفاصل این دو رقم در هر هفته به عقیده برخی تحلیل گران نقش مهم تری داشته و خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار به شمار می آید. 

در همین خصوص باوجود آن که در هفته چهارم خرداد ماه امسال در حدود 65 هزار ملیلیارد تومان نقدینگی در بازار بسط داده شده اما در اثر معاملات هفته قبل نزدیک به 70 همت نیز جذب شده است. بنابراین به صورت دقیق خالص عملکرد در این هفته برابر با منفی 5 هزار و 190 میلیارد تومان بوده و به همین میزان از بانک ها به صورت خالص جمع آوری شده است.

بررسی این شاخص در تمام هفته‌های برگزاری بازار باز در سال جاری نشان می دهد در هر هفته این متغیر منفی بوده و به عبارت دیگر خالص عملیات بانک مرکزی در این بازار انقباضی بوده است.

درکنار بازار باز بانک مرکزی در بازار بین بانکی نیز به دادو ستد با نهادهای مالی پرداخته که در این بازار نیز خالص عملکرداین نهاد در این مقطع منفی بوده است. این شاخص در هفته اخیر برابر با منفی 670 میلیارد تومان ثبت شد.

بازار باز

خالص مداخله منفی بانک مرکزی در دو بازار

بیشترین خالص عملکرد بانک مرکزی در مجموع دو بازار در سال جاری در هفته سوم خرداد ماه ثبت شده بود که برابر با جذب 12 هزار و 100 میلیارد تومان بوده است. در هفته بعد این رقم معادل با قبض 5 هزار و 860 میلیاردتومان بوده که باوجود کاهش نسبت به هفته قبل باز هم سطح بالایی به شمار می آید.

کارشناسان این روند منفی در خالص عملکرد را به نوعی ادامه سیاست انقباضی بانک مرکزی در سال جاری دانسته و اعتقاد دارند ریشه این کاهش به بهبود وضعیت نقدینگی بانک هابر می گردد.

بازار باز