امیرحسین امین‌آزاد، از تغییر اساسی ارکان بانک مرکزی می‌گوید که در این ارکان، عملا شاهد برگشت به مفاد قانون پولی و بانکی سال ۵۱ هستیم.