به گفته صالح آبادی سودی که از جریمه دیرکرد اخذ می شود و جریمه ای که بر جریمه دیرکرد تعلق می گیرد، از جمله مواردی هستند که باعث ایجاد شبه برای مراجع تقلید شدند.

رییس بانک مرکزی معتقد است این موارد باید به شکل سیستمی در نظام بانکداری حل شود.

در این نشست صالح آبادی از کمیته تطبیق در بانک ها و نحوه کار آن سخن گفت.