به گزارش اکو ایران، قفل بازار اوراق بدهی اولیه پس از یک ماه و سه هفته در آخرین هفته آبان ماه باز شد. در این هفته در مجموع هفت هزار و  530 میلیارد تومان اوراق به فروش رسید که 75 درصد اوراق عرضه شده دولت بود.

 خرید و فروش اوراق از لحاظ تامین کسری بودجه دولت از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. از آن جا که درآمد دولت در این بازار بدون چاپ پول صورت می گیرد می توان این بازار را مسیری غیر تورمی برای درآمدزایی دولت دانست.

از سرگیری حراج اوراق بدهی در هفته پایانی آبان

در بازار اولیه حراج اوراق بدهی فروشنده اوراق دولت بوده و بانک ها ونهادهای سرمایه ای مشتریان در این بازار هستند. این بازار در پاییز امسال از رونق افتاده و تقریبا 8 هفته بدون عملیات را سپری کرد.

طبق گزارش بانک مرکزی در این خصوص در هفته پایانی آبان ماه 7 هزار و 530 میلیارد تومان از اوراق دولت به فروش رسید که درمقایسه با 10 هزار میلیارد تومان اوراق پیشنهادی دولت برای هفته نوزدهم تنها 75.3 درصد آن محقق شده است.

 در این هفته 920 میلیارد تومان را بانک ها و 6 هزار و610 میلیارد تومان را نهادهای تامین سرمایه خریداری کرده اند.

بررسی ها نشان می دهد هنوز سهم بانک ها در خرید اوراق پایین تر از نهادهای سرمایه است. در این هفته نیز 87.7 درصد اوراق را بورسی ها خریداری کرده و 12.3 درصد آن توسط نهادهای مالی خریداری شده است.

بررسی اراد به فروش رسیده نیز نشان می دهد تاریخ سررسید ها یک ساله و دوساله بوده اند. ازسوی دیگر نرخ سود توافقی میان وزارت اقتصاد و مشتریان دراین بازار برابر با 21.6 درصد و 21.77 درصد به ثبت رسیده که در مقایسه با هفته های قبل سطح بالایی به شمار می آید.

اوراق بدهی

تامین کسری تا پایان سال

به طور کلی در 19 هفته سپری شده از ابتدای سال جاری تاکنون 50 هزار و 775 میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده است. اگر دولت بخواهد 126 هزار میلیارد تومان سال پیش را به ثبت بر ساند به منظور تامین کسری بودجه دولت باید هفته ای 3 هزار و 275 میلیارد تومان دیگر به فروش برساند.

این در حالی است که رقم پیشنهادی وزارت اقتصاد برای هفته بعد 2 هزار و 90 میلیارد تومان بوده که از سطح قابل انتظار کمتر است.

این کاهش در مقایسه با هفته های قبل و در مقایسه با آنچه نیاز دولت برای هفته های آتی است می تواند ریشه در اعتراض بورسی ها به خرید و فروش اوراق داشته باشد. در ماه های اخیر فعالان بازار سرمایه یکی از دلایل افت در بازدهی بورس را رشد بازار ثانویه اوراق می دانستند که این موضوع حتی سبب شد زمان برگزاری بازار یک هفته تعویق پیدا کند. به همین دلیل تلاش دارد با حرکت روی اعداد غیر رند ذهنیت فعالان از حجم اوراق را دور کند و به صورت تدریجی تامین مالی از طریق فروش اوراق را انجام دهد.