به گزارش اکو ایران، بسط های پی در پی پول در بازار باز هر هفته رکوردی جدید را ثبت می کند. در همین رابطه در هفته دوم دی ماه 72 هزار و 760 میلیارد تومان نقدینگی در بانک ها بسط داده شده که بیشترین میزان تزریق هفتگی پول در میان مراحل برگزاری بازار باز بوده است.

بررسی روند بسط پول در کنار نرخ سود در دومین مقطع هفت روزه در بازار باز نشان از عدم تناسب بسط نقدینگی در این بازار دارد. ضمن آن که هر هفته بر مانده دارایی بانک ها نیز در نتیجه این عملیات افزوده شده است.

بازار باز

رکورد های انبساطی بازار باز در زمستان

به طور کلی بانک مرکزی در عملیات بازار باز با خرید اوراق از بانک ها اقدام به بسط پول در بانک ها می کند. این اوراق نرخ سودی مشخص و تاریخ سررسیدی معلوم دارد. 

حجم اوراق عرضه شده بانک ها که علامت تقاضای بانک ها در این بازار بوده به 72 هزارو 780 میلیارد تومان رسید. در پاسخ نیز بانک مرکزی برای هفتمین هفته متوالی با صد در صد این میزان موافقت کرد که نشان از تطابق سیاست بانک مرکزی با نیاز بانک ها و در نتیجه رفتار انبساطی این نهاد در هفته های متوالی داشته است.

بررسی روند این تزریق در هفته های گذشته نشان می دهد مسیر انبساطی در این بازار شیب فزاینده ای به خود گرفته است. به طور مثال در یک ماه گذشته در هفته منتهی به نیمه آذر، بسط پول رقمی معادل با تقریبا 23 هزار میلیارد تومان داشت که در ادامه این رقم با 216 درصد افزایش به بیش از 70 هزار میلیارد تومان رسیده است.

برخی از تحلیلگران رقم قابل بررسی در این بازار را خالص عملکرد بانک مرکزی در هر مقطع می دانند. در این نگرش باید رقم بسط شده پول در هر هفته را از میزان جذب شده آن کسر کرده و این عدد را اساس تحلیل ها قرار داد.

در همین رابطه باتوجه به آن که در هفته منتهی به 13 دی ماه بانک مرکزی 70 هزار و 170 میلیارد تومان را از بانک ها جمع آوری کرده خالص عملکرد بانک مرکزی معادل با تزریق تفاضل این دو رقم، یعنی تقریبا 2 هزار و 600 میلیارد تومان خواهد بود.

این در حالی است که برخی دیگر اعتقاد دارند پولی که از بانک ها جمع آوری شده نتیجه تزریق هفته پیش در این بازار بوده و نمی توان آن را از پولی که اکنون در دست بانک ها قرار دارد کسر کرد. این عده معتقدند باید به طور کلی دارایی های بانک ها در این دادو ستد مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین اگر قرار باشد خالص دارایی بانک ها در عملیات هر هفته محاسبه شود رقم متفاوتی به دست خواهد آمد.

طبق این بررسی در آخرین مقطع برگزاری بازار باز، به طور خالص 71 هزار و 440 میلیارد تومان نقدینگی در دست بانک ها قرار دارد که تاکنون بالاترین سطح این متغیر در تاریخ هفته های برگزاری این بازار است.

به طور کلی روند این شاخص در هفته های اخیر هم سو با بسط پول مسیری صعودی داشته و رکوردهای تازه ای را به ثبت رسانده است.

در عین حال با وجود بسط بالایی که در نهاهای مالی در مقاطع اخیر ثبت شده نرخ سود سیری نزولی را ثبت کرده است.

نرخ سود اوراق و تاریخ سررسید آنها از عواملی است که تعیین کننده هزینه بسط پول در بازار باز است. این نرخ در هفته اول زمستان برابر با 20.15 درصد بوده و در این هفته با کاهشی قابل توجه به 19.3 درصد تقلیل پیدا کرده است.

اما تاریخ سررسید اوراق هنوز هفت روزه است.

بازار باز

کاهش عملیات در بازار بین بانکی

در بازار بین بانکی یا بازار شبانه نیز بانک های دارای کسری اقدام به استقراض از بانک های دارا تر می کنند. نرخ سود این بازار توافقی است که البته دامنه آن را بانک مرکزی از 14 تا  22 درصد تعیین می کند.

حجم اعتبارات قاعده مند که علامتی از بسط نقدینگی در این بازار است معادل با 920 میلیارد تومان در هفته منتهی به 13 دی ماه بوده که نسبت به هفته قبل خود کاهش قابل توجه 82 درصدی داشته است. به عبارت دیگر سطح معاملات در این سوی بازار بین بانکی نزولی بوده که می تواند علامتی از کاهش نرخ سود بین بانکی در هفته‌ آتی باشد.

بازار باز