به گزارش اکو ایران، نرخ سود بین بانکی به کمترین میزان خود در دو ماه اخیر رسید. در بسته دهگانه نجات بورس که در اوایل زمستان امسال توسط دولت منتشر شد سقف 20 درصدی نرخ بهره برای کشور به طور مشخص قید شد. این اتفاق منجر به آن شد تا تزریق نقدینگی در بازار باز سرعت بیشتری بگیرد و رکوردهای بی سابقه ای در این بازار ثبت شود.

در همین راستا در هفته سوم دی ماه بانک مرکزی در بازار باز 75 هزار میلیارد تومان دیگر بسط پول انجام داد و برای پنجمین هفته متوالی رکورد این بازار را ارتقا بخشید.

اوراق تسه

رکوردزنی در بسط هفتگی بازار باز

به طور کلی عملیات مالی بانک مرکزی با بانک ها در دو بازار شبانه و بازار باز هر هفته پی گیری می شود. 

در بازار باز، بانک مرکزی با توجه به سیاستهای خود و نیاز بانک ها با اوراق عرضه شده نهادهای مالی موافقت می کند و بانک های درگیر نیز متعهد می شوند در سررسید معلوم و نرخ سود مشخص اوراق را دوباره خریداری کنند.

در همین رابطه در هفته سوم دی ماه، بانک مرکزی برای هشتمین هفته متوالی با تمام اوراق عرضه شده بانک ها موافقت کرد و در ازای خرید آن 75 هزار میلیارد تومان نقدینگی در این نهادهای مالی تزریق کرد. از سوی دیگر با توجه به سررسید عملیات هفته قبل، 73 هزار و 40 میلیارد تومان نیز از بانک ها جمع آوری کرد که در نتیجه خالص عملکرد را به هزار و 960 میلیارد تومان رسانید.

از سوی دیگر در محاسبه خالص عملکرد برخی باور دارند شاخص مانده دارایی بانک ها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این روش محاسبه می شود به طور کلی با تفریق میزان بسط  و قبض پول در هفته های متوالی، اکنون چه میزان پول در اختیار بانک ها قرار دارد.

با توجه به آنکه در هفته پایانی شهریور هیچ عملیاتی در این بازار انجام نشده و در این مقطع به طور کلی حساب بانک ها با بانک مرکزی تصفیه شده است برآورد می شود در تمام هفته های برگزاری بازار باز از ابتدای پاییز تاکنون در مجموع 659 هزار و 90 میلیارد تومان نقدینگی در بانکها بسط داده شده که 585 هزار و 690 میلیارد تومان از آن کسر شده است (البته لازم به ذکر است که بسط هفتگی پول در این بازارها جمع پذیر نیستند و این عمل صرفا برای محاسبه مانده نزد بانک ها در این بازار انجام می شود). به طور کلی در این بازار پولی که در اختیار بانک ها قرار دارد در هفته بعد قبض شده و بسط جدید نزد بانک ها می ماند و تا مرحله بعد می تواند ماهیت افزایش نقدینگی را در بر داشته باشد.

در همین رابطه در بازار باز 73 هزار و 400 میلیارد تومان پول نزد بانک ها اکنون باقی مانده که بیشترین سطح نقدینگی مانده در حساب جاری بانک ها در طی داد وستد بازار باز بوده است. به عبارت دیگر در این هفته در بازار پس از طی مراحل مختلف، این بیشترین میزان نقدینگی مانده در حساب بانک ها بوده که برخی این اتفاق را منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم در شرایط خاص می دانند.

از سوی دیگر در راستای کاهش نرخ سود بین بانکی در بازار باز، بانک مرکزی از هفته گذشته نرخ سود را در این بازار به 19.3 درصد کاهش داده و درکف 12 هفته گذشته قرار داده است.

این رویداد در حالی رخ داده است که تاریخ سررسید در بانک ها در همان مدت هفت روزه باقی مانده و تغییری نداشته است.

به همین علت هجوم بانک های دارای کسری به این بانک بیشتر شده و باعث شده تا نرخ سود در بازار بین بانکی روندی نزولی پیدا کند.

اوراق تسه

کاهش سطح عملیات در بازار بین بانکی

در بازار شبانه بانک های دارای کسری می توانند نیاز های خود را از طریق استقراض از بانک های دارای مازاد برطرف کنند. تاریخ سررسید در این معاملات کوتاه مدت و نرخ سود توافقی است. کف و سقف این نرخ سود در اختیار بانک مرکزی است که بانک ها باید در این دامنه فعالیت کنند؛ 14 تا 22 درصد.

بررسی روند داد و ستد بانک ها با بانک مرکزی در این بازار نشان می دهد، اعتبارات قاعده مند در این بازار به هزار و 280 میلیارد تومان رسیده و خالص آن انقباضی بوده است.

اوراق تسه