به گزارش اکوایران،  نرخ سود بین بانکی در ایران به کمترین سطح خود در دو ماه اخیر رسید. این نرخ یکی از مهم ترین ابزارها در جهت تعیین وضعیت اقتصادی در کشورها بوده و رصد آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

بانک مرکزی نیز هر هفته برای مدیریت این متغیر و نقدینگی بانک ها در دو بازار فعالیت می کند. بازار باز و بازار شبانه. بانک مرکزی در بازار باز رفتاری کنشگرانه و در بازار شبانه مسیری واکنشی دارد. بررسی عملکرد بازار ها در این هفته ها نشان می دهد در هفته های اخیر روند عملکرد بانک مرکزی در بازار باز به انبساطی ترین شکل خود درآمده است. 

رکوردزنی در بسط نقدینگی در بازار باز

در هفته سوم زمستان درسال 1400 بسط نقدینگی در بازار باز به 75 هزار میلیارد تومان رسید. این بسط در بازار به صورت خرید اوراق از طریق بانک مرکزی صورت می گیرد که این اوراق نرخ سود مشخص و تاریخ سررسید معلومی دارد. روند نرخ سود در دو هفته اخیر نشان می دهد با صعود بسط نقدینگی در بازار باز اما نرخ سود در این عملیات کاهش پیدا کرده و در سطح 19.3 درصد قرار گرفته است.

افزایش پول پاشی در این بازار همزمان با کاهش در نرخ سود موجب می شود تا تقاضا در این بازار افزایش بیشتری پیدا کرده و درنهایت نرخ سود در بازار بین بانکی تقلیل پیدا کند. 

نرخ سود

کاهش نرخ سود بین بانکی در بازار شبانه

بانکهای دارای کسری نیز در بازار شبانه می توانند اقدام به استقراض  از بانک های دارای مازاد کنند، با نرخ سودی توافقی و تاریخ سر رسیدی کوتاه مدت. دامنه نرخ سود در این بازار را بانک مرکزی تعیین می کند که از مرز 14 تا 22 درصد است. درنهایت میانگین نرخ توافقی بین بانک ها معادل با نرخ بهره در هر مقطع در کشور خواهد بود.

در همین رابطه طبق دستور اخیر دولت در خصوص نجات بورس، نرخ سود در این بازار به صورت دستوری در سقف 20 درصد تعیین شد. به همین علت بانک مرکزی با تزریق در بازار باز نرخ بهره را مجبور به کاهش کرد.

وقتی در بازار باز نرخ سود پایین تر و داد وستد بیشتری وجود داشته باشد عملیات در بازار بین بانکی کاهش پیدا خواهد کرد. اعتبارات قاعده مند نیز که در بازار شبانه نشان دهنده داد و ستد بانک ها با بانک مرکزی است دستخوش کاهشی قابل توجه شده و در سطح هزار و 280 میلیارد تومان قرار گرفت.

در نهایت عملیات داد و ستد مالی در این بازار موجب شد تا نرخ سود بین بانکی به 20.85 درصد رسیده و 0.35 واحد درصد کاهش پیدا کند. این بیشترین کاهش نرخ بهره از ابتدای پاییز 1400 تا کنون بوده است.

با این حال برخی تحلیلگران معتقدند روند کاهشی نرخ بهره می تواند اثرات تورمی جبران ناپذیری را برای کشور به همراه داشته باشد و در شرایطی که تورم در سطح بالایی قرار دارد بسط بالای هفتگی پول در بانکها از یک سو و پایین آوردن نرخ بهره از سوی دیگر می تواند منابع را در نهادهای مالی آزاد کرده و منجر به رشد نقدینگی در کشور شود.

از سوی دیگر دستوری بودن نرخ بهره خود باعث ایجاد مازاد تقاضا و در نهایت افزایش نقدینگی خواهد شد که این افزایش می تواند منجر به رشد تورم در کشور شود.

نرخ سود