به گزارش اکوایران، در هفته اخیر به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 45 درصد بود که نسبت به سهم 33 درصدی هفته پیشین افزایش یافته است. بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 66 هزار میلیارد تومان بود. 

در هفته اخیر سهم اوراق از ارزش معاملات بازار و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق افزایش یافته است که به معنای رونق معاملات و افزایش نقدشوندگی اوراق است. البته باید رکود معاملات سهام را نیز در نظر داشته باشیم. در هفته اخیر ارزش معاملات خرد سهام به کمترین میزان در 2 هفته اخیر رسید و میانگین روزانه آن نسبت به هفته پیشین افت 26 درصدی داشته است.

هفته گذشته میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 13 هزار و 408 میلیارد تومان بود که در هفته اخیر به 16 هزار و 285 میلیارد تومان افزایش یافت. 

روند هفته

روز شنبه 22 درصد از معاملات بازار به اوراق بدهی اختصاص داشت و در روز یکشنبه به 551 درصد افزایش یافت. روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 66 هزار و 863 میلیارد تومان بود که 92 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز سه‌شنبه نیز ارزش معاملات اوراق 3 هزار و 601 میلیارد تومان بود که 40 درصد از معاملات کل بازار را تشکیل داد و در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق با افت 58 درصدی -نسبت به روز سه‌شنبه- به هزار و 518 میلیارد تومان رسید که 21 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود. 

بورس