مشکل از کجاست؟ 

چرا وعده ها و برنامه های دولت محقق نشد؟

آیا زنگ خطر برای بخش معدن وصنایع معدنی به صدا در آمده است؟