کوروش شعبانی نائب رییس انجمن مس ایران معتقد است ، افزایش ارزش افزوده بسیار خوب و قابل تقدیر و حمایت است اما تشکیل این شرکت به نوعی موازی کاری با شرکت ملی مس است زیرا که می توان همین موضوع را در شرکت ملی مس با سابقه چند ده ساله پیش برد.

در این برنامه از بولتن به بررسی تشکیل شرکت توسعه زنجیره مس پرداخته ایم.