این در حالی که کشورهای دیگر یا این تمرکز در درآمدزایی را ندارند یا اینکه گمرک سهم پررنگی در درآمدزایی آنها ندارد.  

 به گفته علیرضا مقدسی، هر سال یک سقف اخذ درآمد برای گمرک تعیین می شود و براساس این سقف، گمرک این درآمد را از شکم انواع ردیف های تعرفه استخراج می کند، اما نکته اینجاست که سقف درآمدی پیش بینی شده برای گمرک به دلیل مصوباتی که در طول سال مصوب می شود غالبا محقق نمی شود.