برنامه تقاطع

تبعات خروج شرکای خارجی از صنعت خودرو

این قسمت از برنامه تقاطع،با حضور کارشناسان و مهمان برنامه، آقای امیرحسن کاکایی،تبعات خروج شرکای خارجی از صنعت خودرو را مورد بررسی قرار می دهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد