مدیریت پروژه

پروژه تلاشی است موقتی در جهت ایجاد رسیدن به اقلام قابل تحویل قابل اندازه گیری (چه از منظر کمی و چه از منظر کیفی) در یک زمانبندی مشخص، با یک هزینه مشخص و داشتن محدودیت های کیفیتی خاص.

پروژه ها با علم و مهارتی به نام مدیریت پروژه، مدیریت می شوند.مدیریت پروژه شامل مجموعه ای از ابزارهاست؛ ابزار های متفاوتی برای افزایش احتمال موفقیت پروژه. از منظر استاندارد مدیریت پروژه (PMBOK)، مهم ترین بخش از مدیریت پروژه استفاده از مجموعه فرایندهای یکپارچه، جهت طرح ریزی، اجرا و کنترل زمانبندی، هزینه، کیفیت و محدودۀ پروژه است. در این دوره آموزش  به مفاهیم بنیادین مدیریت پروژه و به شرح زیر در دستور کار می باشد:

-آشنائی با استاندارد مدیریت پروژه

-آشنائی با فرایندهای ۵ گانه مدیریت پروژه (آغازین، برنامه ریزی،اجرائی، کنترلی و اختتامی)

-آشنایی با حوزه های دانشی ۱۰ گانه مدیریت پروژه

-آشنایی با تکنیک ها و ابزار های مدیریت پروژه

 

برای اطلاعات بیشتر به سایت Lms.den.ir مراجعه نمائید.

شماره تماس : ۴۲۷۱۰۱۷۵-۴۲۷۱۰۱۸۹

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد