حال، با اتفاقات اخیر و تنش‌هایی که بین روسیه و اوکراین به عنوان دو کشور اصلی تامین‌کننده مواد اولیه تراشه‌ها به وجود آمده، این بحران به مرحله جدیدی وارد شده است. 

این بحران در آینده به کجا خواهد رسید؟ نقش جنگ احتمالی روسیه و اوکراین در این بحران چیست؟