«کسری بودجه و بی‌انضباطی پولی دولت‌ها» و «ناتوانی بانک مرکزی در کنترل ناترازی بانک‌ها» عامل افزایش مازاد نقدینگی و پول بیشتر از افزایش ارزش افزوده اقتصاد است که در نهایت به تورم منجر می‌شود.

همانطور که مشاهده می‌شود در بین دولت‌های اول، دولت‌های اول «حسن روحانی» و «اکبر هاشمی رفسنجانی» بهترین انضباط پولی را داشته‌اند.

در بین دولت‌های دوم هم دولت دوم «سید محمد خاتمی» مناسب‌ترین عملکرد را در مقایسه با بقیه دولت‌ها در کم‌ بودن میانگین رشد سالیانه مازاد نقدینگی داشته است.