به گزارش اکوایران، با مقایسه سرفصل هزینه ها و جبران خدمات کارکنان و تعداد کارمندان رسمی و قراردادی آنها، میتوان میانگین پرداختی کل، شامل حقوق، مزایا، پرداختی های نقدی و غیرنقدی مثل کمک هزینه درمان را به دست آورد.

همانطور که مشاهده می شود مجموع میانگین این نوع پرداخت ها به کارمندان شرکت های وابسته نفت و گاز دولتی در سال ۱۳۹۹ حتی از میانگین کارمندان دولت هم بیشتر بوده است. البته خود کارمندان دولت هم از حقوق بگیران بخش خصوصی درآمد بیشتری داشته اند.

گفتنی است که پاداش بازنشستگی یا خدمات رستوران و ایاب و ذهاب در این محاسبات وارد نشده است.

نکته شایان ذکر آنجاست که دریافتی کارمندان شرکت های نفتی برای میانگین دریافتی یک نفر است، اما درآمد کل خانوارهای آورده شده برای میانگین یک خانوار شهری است که البته باز هم به مراتب رقم کوچکتری از پرسنل نفتی در سال نود و نه است.