سالیانه چه تعداد شغل خالص در کشور ایجاد شده است ؟

خالص شغل ایجاد شده با کم‌کردن تعداد بیکارشدگان جدید از تعداد شاغلین جدید در هر سال، نشان می‌دهد که اقتصاد چه تعداد فرصت شغلی ایجاد کرده است.

این متغیر از رشد اقتصادی تاثیر مستقیم و مثبت می‌پذیرد، به شرط آنکه رشد اقتصادی فقط ناشی از پر‌شدن ظرفیت خالی تولید در همان بنگاه‌های موجود کشور نباشد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد