واگرایی میان شاخص کل و هم وزن؛ مقاومت بعدی شاخص کجاست؟

بازار امروز با اتفاق جالب توجهی به پایان رسید. اختلاف بسیار زیاد میان شاخص کل و شاخص هم وزن!

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد