اقبال بیشتر به سوی نمادهای کوچکتر در بورس؟

بعد از چندین هفته متوالی، بورس تهران کار خود را با بازدهی هفتگی منفی به پایان رساند. در این بین اقبال بیشتر به سمت گروه های کوچتر به وضوح قابل مشاهده بود. فشار فروش در نمادهای شاخص ساز تقریبا ترجیع بند هفته اخیر بود. آیا بازار قصد چرخش دارد؟ از تغییر نرخ بازدهی اوراق چه نکته ای را میتوان برداشت کرد؟ گفتگو با فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد