در پایان معاملات، تنها با ۰/۱ درصد رشد سبز پوش باقی ماند اما روند خروج پول حقیقی قطع نشد و ۶۱۹ میلیارد تومان خروج پول حقیقی به ثبت رسید.