محمد قاسمی، اقتصاددان هم در مصاحبه خود با اکوایران به این موضوع اشاره کرد. اما قاسمی به راحتی از کنار ادعای خود نگذشت و در ادامه توضیح داد که فقدان چه چیزی باعث شده ایران در سیاست‌های خود دچار نگاه کوتاه مدت و روزمرگی شود.