رحمن قهرمانپور، پژوهشکر ارشد مسائل بین الملل مى گوید ترکیه براى تبدیل شدن به هاب انرژى هدف گذارى کرده و مى خواهد گاز را از کشورهاى منطقه وارد و به اروپا صادر کند.

وى افزود از آنجایى که قرارداد گازى ایران و ترکیه تا یکى دو سال دیگر پایان مى یابد، فرصتى براى تهران جهت تمدید این قرارداد پیش خواهد آمد.