سید احمد موثقی، استاد دانشگاه تهران می‌گوید داعش خراسان ادامه همان داعش است ولی امروز به وضوح بدنه تاجیکی پیدا کرده است.

موثقی با اشاره به اینکه این جریان دشمن اصلی خود را ایران و شیعه تعریف کرده است، توضیح داد:« در ذهنیت تاریخی آنها، خراسان ایران و بخش‌هایی از افغانستان به عنوان خراسان بزرگ و قلمرو آنها تعریف شده است.»