محمدعلی بهمنی قاجار، پژوهشگر حقوق بین‌الملل می‌گوید همه کشورها از جمله اعضای دائم شورای امنیت نسبت به تمامیت ارضی خود نگرانی‌هایی دارند. لذا اینکه بیایند در خصوص تمامیت ارضی کشوری قطعنامه الزام‌آور صادر کنند و آن را به دیوان ارجاع دهند یا راهکار دیگری را توصیه کنند، باب بدی را در روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل باز خواهد کرد که ممکن است دامن‌گیر خودشان هم شود. به گفته بهمنی قاجار، ایران نباید انقدر ضعیف بازی کند که امارات غیرممکن را ممکن کند.

وی افزود:«ایران باید بر اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها، تغییرناپذیر بودن مرزها و حاکمیت ملی‌اش بر این جزایر تاکید کند و این را برای کشورهای مختلف تبیین کند که اگر با ادعاهای امارات همراه شوند، احترام به تمامیت ارضی کشورها را به عنوان یک اصل بنیادین در حقوق بین‌الملل زیر سوال خواهند برد.» این کارشناس با اشاره به اینکه اکنون تنشی بین ایران و امارات وجود ندارد که شورای امنیت بخواهد ورود کند، تاکید کرد که لذا ایران باید از بروز تنش در خلیج‌فارس جدا جلوگیری کند.