دکتر ابراهیم متقى، استاد دانشگاه تهران در این برنامه راهبرد ضمن تاکید بر لزوم پاسخگویى ایران گفت که اسرائیل مى خواهد ایران را درگیر منازعه کند اما پاسخ تهران باید هوشمندانه باشد. 

وى تاکید کرد این اقدام باید یا از گروه هاى هویتى و نیابتى باشد یا اگر ایران مى‌خواهد پاسخ مستقیم بدهد باید محاسبه جدى صورت بگیرد که کجا هدف قرار گیرد که منجر به تصاعد بحران نشود.