برنامه رویداد

کیش اینوکس ۲۰۱۹

گفتگو با دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران

محمد کریمی: بیمه پیام آور آرامش و آسایش برای مردم است . محمد کریمی به این مسئله میپردازد که یکی از مولفه ها و شاخص های توسعه یافتگی هر کشور بحث ضریب نفوذ بیمه است. ضریب نفوذ بیمه در دنیا متفاوت است و متوسط آن بین ۵ تا ۵.۵ می باشد. در کشور ما در برنامه ۵ ساله ششم عدد ۷ را هدف گذاری کردند و تمام تلاش صنعت بیمه در سوی تحقق این هدف می باشد. ایشان اظهار می‌کند بیمه و بازار مالی به عنوان دو بال برای اقتصاد کشور هستند .در صورتیکه شرکتهای بیمه در بازار سرمایه مطرح شوند، مردم سهام را خریداری کرده و بازار مالی سامان پیدا میکند و به تبع آن اشتغال رونق و سرمایه گذاری بهبود میابد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد