به گزارش اکوایران ضریب جینی در سال گذشته نسبت به سال 99 کمی کاهش یافته، به عبارت دیگر این شاخص نابرابری درآمدی از 0.4006 در سال 99 به 0.3938 در سال گذشته رسیده است. بر این اساس وضعیت توزیع درآمد در سال گذشته نسبت به سال گذشته اش بدتر نشده است. ضریب جینی یکی از مهم ترین شاخص هایی است که در اقتصاد برای بررسی وضعیت توزیع درآمد استفاده می شود، این ضریب عددی بین صفر و یک بود که هر اندازه که به یک نزدیک تر باشد به معنی نابرابری بیشتر درآمد و هرچه به صفر نزدیک تر باشد وضعیت توزیع درآمد در جامعه بهتر و برابر تر است. توجه به این نکته ضروری است که کاهش و یا تغییرات ضریب جینی لزوما به معنی تغییر سطح و فقر در جامعه نبوده و صرفا بیانگر شکاف درآمدی بین دهک های جامعه است.

بررسی ها نشان می دهد نسبت دهک ها که نشان دهنده شکاف درآمدی خانوار ثروتمند و فقیر است، در سال 1400 در مناطق روستایی کشور در سال گذشته نسبت به سال 99 افزایش یافته، این در حالیست که همین شاخص برای مناطق شهری کاهش یافته است، بر این اساس می توان عنوان کرد روند توزیع درآمد در شهر ها و روستا های کشور در سال گذشته با یکدیگر متفاوت بوده است.

شکاف درآمدی در مناطق روستایی کشور

آمار های رسمی نشان می دهد ثروتمند ترین اقشار روستایی کشور در سال گذشته نزدیک به 10.8 برابر فقیر ترین قشر روستایی کشور درآمد هزینه داشته، به بیان دیگر نسبت هزینه ای دهک دهم در مناطق روستایی به دهک اول در همین مناطق در سال گذشته نزدیک به 11 بوده است. همین ساخص در سال 99 حدود 11.5 بوده که نشان می دهد شکاف درآمدی در مناطق روستایی کشور در سال گذشته نسبت به سال 99 افزایش یافته است. این در حالیست که همین نسبت در سال گذشته در مناطق شهری کاهش یافته و شکاف درآمدی در این مناطق کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت هزینه ای بیست درصد ثروتمند به بیست درصد فقیر جامعه روستایی 6.52 بوده، به بیان ساده تر دو دهک ثروتمند روستایی در سال گذشته 6.5 برابر دو دهک فقیر روستا نشین درآمد هزینه داشته، این در حالیست که این نسبت در سال 99 کمتر بوده است. چهل درصد پر درآمد روستایی نیز در سال گذشته 3.6 برابر چهار دهک فقیر مناطق روستایی هزینه کرده است.

 آمار ها نشان می دهد در سال گذشته ثروتمند ترین گروه جامعه ایرانی بالغ بر 13 برابر بیشتر از فقیر ترین قشر جامعه هزینه کرده اند. در گزارش مرکز آمار از هزینه خانوار و دهک ها برای مقایسه نابراری درآمدی استفاده شده، چراکه در مبانی اقتصاد هزینه خانوار تابعی از درآمد آنان است. با توجه به اینکه اقشار فقیر جامعه قسمت عمده درآمد خود را مصرف می کنند یا به بیان دیگر نرخ پس انداز در دهک های فقیر بسیار پایین است و از طرفی این نرخ در دهک ها ثروتمند بالاست، یقینا درآمد 10 درصد ثروتمند جامعه بیش از 13 برابر ده درصد فقیر است چراکه پس انداز در این گروه به نسبت بالاتر است. اما به طور کلی مقایسه هزینه ای دهک ها شاخص مناسبی برای مقایسه درآمدی اقشار جامعه محسوب می شود.

photo_2022-08-30_17-56-57