جنگ و اشغال کشور، موجب قحطی  و تورم گسترده در کشور شد تا جایی که به دلیل نبود قدرت مطلقه‌ای در کشور، بی‌ثباتی در فضای سیاسی کشور حکمفرما بود. در چنین شرایطی، ملی شدن صنعت نفت در کشور مطرح شد تا بخشی از حقوق ایرانیان را اعاده کند.