اکنون بیش از چهار هفته از این جنگ می‌گذرد. جنگ و خونریزی در اوکراین هنوز ادامه دارد. ارتش روسیه برای پیش‌روی تلاش می‌کند و ارتش اوکراین همچنان سعی در مقاومت دارد. اما در این حدودا ۴۰ روز جنگ، چه اتفاقاتی رخ داده‌است؟