جزییات این قرارگاه هنوز روشن نیست اما بعضی از متولیان امر شهری توضیحاتی درباره آن ارائه کرده‌اند. 

در آستانه روز ملی جمعیت مروری بر این قرارگاه داشته‌ایم.