کشوری که حدود پنجاه سال پیش سرزمینی تقریبا غیرقابل سکونت و بسیار فقیر بود، در حال حاضر اولین صادر کننده گاز طبیعی مایع در جهان و مالک بزرگترین شرکت ها و باشگاه های فوتبال دنیاست.

اما قطرچگونه فقط در چند دهه به چنین جایگاهی رسیده است؟