یکی از متفاوت‌ترین روایت‌ها از این سفر، تحلیل نشریه اکونومیست است. طبق این تحلیل، سفر بایدن به منطقه، بی‌هدف است و صرفا آمریکا را در موضع ضعف قرار می‌دهد.

نسیم بنایی از تحلیل متفاوت اکونومیست گزارش می دهد.