اما بعد از عرضه اولیه این دو باشگاه و زمان افزایش سرمایه، شاهد بسته شدن نماد پرسپولیس و استقلال بودیم.

حالا با گذشت ماه ها خبرهایی از باز شدن نماد این دو باشگاه در اواخر تیرماه به گوش می رسد.

«اکوایران» در گفت و گویی با حسین امیر رحیمی، سرپرست دفتر شرکت ها و آماده سازی بنگاه های سازمان خصوصی سازی به بررسی وضعیت فعلی این دوباشگاه و زمان احتمالی بازگشایی آنها پرداخته است.