ایلسو بزرگ‌ترین سد ترکیه بعد از آتاتورک است و به دلیل احداث روی دجله از ابتدا مناقشه‌برانگیز بوده است. سد ایلسو دو دسته مخالف دارد، دسته نخست تبعات زیست‌محیطی آب‌گیری این سد روی تالاب‌های همسایگان ترکیه را مد نظر دارند و دسته دوم نیت اردوغان از بهره‌برداری ایلسو را ضدیت با کردها می‌دانند. با افتتاح این سد ترکیه باید حقابه مصارف پایین‌دست را رها کند.