این مقام آمریکایی البته در سخنرانی روز جمعه اش در منامه در اظهاراتی ضمن هشدار به ایران  مبنی بر اینکه زمان برای احیای برجام بی پایان نیست، مدعی شد اگر ایران با سرعت فعلی به پیشرفت خودش در زمینه غنی سازی اورانیوم ادامه دهد، احیای برجام غیر ممکن می شود. ادعاهایی که محمدجواد ظریف را دوباره دست به توییت کرد تا تاکید کند رابرت مالی از فرصت تغییر دولت در ایران و همینطور فراموشکاری اروپا بهره میگیرد تا تاریخ اخیر را از نو بنویسد.