او اعلام کرد که پشت فیش های عوارض نوسازی و پسماند فعالیت های شهرداری که براساس درآمد های کسب شده از محل دریافت عوارض انجام شده به اطلاع شهروندان رسیده است. 

به گفته او شهروندانی که امسال عوارض خود را پرداخت کنند ۱۰ درصد جایزه خوش حسابی می گیرند و اگر به سال آینده موکول کنند ۱۹ درصد جریمه می شوند.