در این تولد دیرهنگام، خبری از رییس جمهور هم نشد و  معاون اول رییس جمهور هم در دقیقه ۹۰ خود را به مراسم رساند و سخنرانی برای صادرکنندگان نداشت.

البته محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس جمهور با یک ایده برای صادرکنندگان آمده بود؛ گزارش «اکوایران» از مراسم امروز را ببینید.