اما امروز حمله به اوکراین علاوه بر اینکه برنامه های معدنی روسیه را تغییر داده باعث شده بهره برداری از ذخیره لیتیوم اوکراین که برآورد می شود بزرگترین ذخیره اروپا باشد هم تحت تاثیر قرار بگیرد.

کتایون ملکی گزارش می دهد.