سعید صمدی دبیر انجمن زغالسنگ ایران درباره وضع عوارض صادراتی اظهار کرد: متاسفانه برای وضع عوارض صادراتی هیچ مشورتی با انجمن ها و تشکل های معدنی انجام نشده است درواقع وزارت صمت بسیار محرمانه عمل کرده است. به اعتقاد بنده وزارت صمت راهی جز کاهش درصدها ندارد زیرا میزان ارزآوری و صادرات کاهش پیدا می کند.