از سویی دیگر استخراج لیتیوم حساسیت حامیان محیط زیست را هم نسبت به این موضوع برانگیخته است.

کتایون ملکی گزارش می‌دهد.