او ادامه داد: تغییر ساختاری در حوزه وزرات صمت در بحث واگذاری‌ها آسیب جدی‌ای را به زنجیره فلزات وارد کرد.