سکه امروز در نرخ ۱۱ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان و ربع سکه نیز ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان داد و ستد می شوند. حباب سکه حدود ۲۷۳ هزار تومان و حباب ربع سکه نیز بدون تغییر همانند روز گذشته ۸۲۲ هزار تومان است.