در میانهٔ دههٔ پنجاه شمسی و در پی افزایش قیمت جهانی نفت در اثر جنگ اعراب و اسرائیل، و نیز سرازیر شدن درآمدهای سرشار نفتی در پروژه های عمرانی کشور، موجی تورمی را در کشور ایجاد کرد.

در گفتگوی اکوایران با پرفسور هاشم پسران، اقتصاددان معروف ایرانی شرایط امروز ایران و توافق احتمالی و آزادسازی منابع دلاری را مقایسه کرده ایم با آن تجربه تاریخی و احتمال تکرار آن.

گفتگوی کامل در این لینک ملاحظه بفرمایید.