نمونه این موضوع را هم می توان در ابلاغ مصوبه وضع عوارض بر صادرات محصولات معدنی آن هم در برهه ای که قیمت های جهانی با افزایش همراه بود، مشاهده کرد. حالا برنامه دولت و مجلس برای تامین ارز چیست؟ دولت چطور می خواهد کسری بودجه خود را تامین کند؟