برنامه فرآیند

مالیات دوباره از سفرهای خارجی اخذ نمی‌شود

مجلس با بازنگری و اصلاح ساختار قانون ارزش افزوده، عوارض خروج از کشور را در قالب قانون مالیات های مستقیم و غیرمستقیم و به شکل دائمی منظور کرد. بر این اساس این اصلاحیه، باعث ایجاد شائبه هایی شد و مردم تصور کردند که مالیات دوگانه برای خروج از کشور باید پرداخت کنند. اکوایران در گفت و گو با کارشناسان نقاط مبهم و موارد حقوقی این مصوبه را بررسی کرده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد