جزییات اقدامات بانک مرکزی در بازار باز را در لینک زیر بخوانید:
 


تاریخ سازی بانک مرکزی در تقویم عملیات پولی+ نمودار