علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌است.