این مستند چگونگی رسیدن کره جنوبی از کشوری وابسته که بخش عمده بودجه خود را از کمک های خارجی تامین می کرد به کشوری صنعتی با اقتصادی پر رونق و موفق در سطح جهانی  را مرور می کند.در این مستند می بینیم که چگونه تصمیم گیری های صحیح در وقت رکود اقتصادی و یا جنگ می تواند کشوری را از ورشکستگی به رونق اقتصادی برساند.