بر اساس نظر تحلیل گران دلیل اصلی پیش روی قیمت سکه به تصویب یک قانون بر می گردد. همچنین برخی در بازار از سکه 14 میلیونی سکه سخن به میان می آورند. گزارش های سکه روزهای اخیر اکوایران را در لینک های زیر بخوانید:


سکه ایستاده در غبار


سکه 14 میلیونی رویت می شود؟